Pages: [1][2][3][4]  
 
Peer-reviewed journal papers
 
     
  88. Zhishan Li, Kan-Hao Xue, Jinsong Wang, Jian-Gang Li, Xiang Ao, Huachuan Sun, Xiaoqiang Song, Wen Lei, Yulin Cao, and Chundong Wang*,

Cation and anion co-doped perovskite nanofibers for highly efficient electrocatalytic oxygen evolution,

ACS Applied Materials and Interfaces 12, 41259 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  87. Wanru Gao, Lixiao Yin, Jun-Hui Yuan, Kan-Hao Xue, Guangda Niu*, Bo Yang, Qingsong Hu, Xinxing Liu, and Jiang Tang,

Lead-free violet-emitting K2CuCl3 single crystal with high photoluminescence quantum yield,

Organic Electronics 86, 105903 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  86. Hao©\Yang Li, Xiao©\Di Huang, Jun©\Hui Yuan, Yi©\Fan Lu, Tian©\Qing Wan, Yi Li*, Kan©\Hao Xue*, Yu©\Hui He, Ming Xu, Hao Tong, and Xiang©\Shui Miao,

Controlled memory and threshold switching behaviors in a heterogeneous memristor for neuromorphic computing,

Advanced Electronic Materials 6, 2000309 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  85. Wanru Gao, Guangda Niu*, Lixiao Yin, Bo Yang, Jun-Hui Yuan, Dongdong Zhang, Kan-Hao Xue, Xiangshui Miao, Qingsong Hu, Xinyuan Du, and Jiang Tang*,

One-dimensional all-inorganic K2CuBr3 with violet emission as efficient X-ray scintillators,

ACS Applied Electronic Materials 2, 2242 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  84. Jun-Hui Yuan, Ge-Qi Mao, Kan-Hao Xue*, Jiafu Wang, and Xiang-Shui Miao,

A new family of two-dimensional ferroelastic semiconductors with negative Poisson´s ratios,

Nanoscale 12, 14150 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  83. Mengling Xia, Jun-Hui Yuan, Guangda Niu*, Xinyuan Du, Lixiao Yin, Weicheng Pan, Jiajun Luo, Zhigang Li, Hongtao Zhao, Kan-Hao Xue, Xiangshui Miao, and Jiang Tang*,

Unveiling the structural descriptor of A3B2X9 perovskite derivatives toward X-ray detectors with low detection limit and high stability,

Advanced Functional Materials 30, 1910648 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  82. Meng Xu, Chong Qiao, Kan-Hao Xue, Hao Tong, Xiaomin Cheng, Songyou Wang, Cai-Zhuang Wang, Kai-Ming Ho, Ming Xu*, and Xiangshui Miao,

Polyamorphism in K2Sb8Se13 for multi-level phase-change memory,

Journal of Materials Chemistry C 8, 6364 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  81. Xiao Di Huang, Yi Li*, Hao Yang Li, Yi Fan Lu, Kan Hao Xue, and Xiang Shui Miao,

Enhancement of DC/AC resistive switching performance in AlOx memristor by two-technique bilayer approach,

Applied Physics Letters 116, 173504 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  80. Mengling Xia, Jun-Hui Yuan, Jiajun Luo, Weicheng Pan, Haodi Wu, Qi Chen, Kan-Hao Xue*, Xiangshui Miao, Guangda Niu*, and Jiang Tang,

Two-dimensional perovskites as sensitive strain sensors,

Journal of Materials Chemistry C 8, 3814 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  79. Jun-Hui Yuan, Li-Heng Li, Wei Zhang, Kan-Hao Xue*, Chundong Wang, Jiafu Wang, Xiang-Shui Miao, and Xiao Cheng Zeng*,

Pt5Se4 monolayer: A highly efficient electrocatalyst toward hydrogen and oxygen electrode reactions,

ACS Applied Materials and Interfaces 12, 13896 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  78. Xiao-Di Huang, Yi Li*, Hao-Yang Li, Kan-Hao Xue, Xingsheng Wang, and Xiang-Shui Miao,

Forming-free, fast, uniform, and high endurance resistive switching from cryogenic to high temperatures in W/AlOx/Al2O3/Pt bilayer memristor,

IEEE Electron Device Letters 41, 549 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  77. Yuan Qin, Liheng Li, Xiaolong Zhao, Gary S. Tompa, Hang Dong, Guangzhong Jian, Qiming He, Pengju Tan, Xiaohu Hou, Zhongfang Zhang, Shunjie Yu, Haiding Sun*, Guangwei Xu, Xiangshui Miao, Kanhao Xue*, Shibing Long*, and Ming Liu,

Metal¨Csemiconductor¨Cmetal ε-Ga2O3 solar-blind photodetectors with a record-high responsivity rejection ratio and their gain mechanism,

ACS Photonics 7, 812 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  76. Xue Zhao, Guangda Niu*, Jinsong Zhu, Bo Yang, Jun-Hui Yuan, Shunran Li, Wanru Gao, Qingsong Hu, Lixiao Yin, Kan-Hao Xue, Efrat Lifshitz*, Xiangshui Miao, and Jiang Tang*,

All-Inorganic Copper Halide as a Stable and Self-Absorption-Free X-ray Scintillator,

Journal of Physical Chemistry Letters 11, 1873 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  75. Li-Heng Li, Jun-Hui Yuan, Kan-Hao Xue*, Meng Xu, Ming Xu, Jia-Fu Wang, and Xiang-Shui Miao,

Synergic Effect in a New Electrocatalyst Ni2SbTe2 for Oxygen Reduction Reaction,

Journal of Physical Chemistry C 124, 3671 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  74. Luman Zhang, Luyao Song, Hongwei Dai, Jun-Hui Yuan, Mingshan Wang, Xinyu Huang, Lei Qiao, Hui Cheng, Xia Wang, Wei Ren, Xiangshui Miao, Lei Ye*, Kan-Hao Xue*, and Jun-Bo Han*,

Substrate-modulated ferromagnetism of two-dimensional Fe3GeTe2,

Applied Physics Letters 116, 042402 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  73. Wen-Yu Fang, Ping-An Li, Jun-Hui Yuan*, Kan-Hao Xue, and Jia-Fu Wang,

Nb2SiTe4 and Nb2GeTe4: Unexplored 2D ternary layered tellurides with high stability, narrow band gap and high electron mobility,

Journal of Electronic Materials 49, 959 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  72. Jejune Park, Kan-Hao Xue, Mireille Mouis, François Triozon, and Alessandro Cresti*,

Electron transport properties of mirror twin grain boundaries in molybdenum disulfide: Impact of disorder,

Physical Review B 100, 235403 (2019).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  71. Nian Duan, Yi Li*, Hsiao-Cheng Chiang, Jia Chen, Wen-Qian Pan, Ya-Xiong Zhou, Yu-Chieh Chien, Yu-Hui He, Kan-Hao Xue, Gang Liu, Ting-Chang Chang*, and Xiang-Shui Miao*,

An electro-photo-sensitive synaptic transistor for edge neuromorphic visual systems,

Nanoscale 11, 17590 (2019).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  70. Ge-Qi Mao, Kan-Hao Xue*, Ya-Qian Song, Wei Wu, Jun-Hui Yuan, Li-Heng Li, Huajun Sun, Shibing Long, and Xiang-Shui Miao,

Oxygen migration around the filament region in HfOx memristors,

AIP Advances 9, 105007 (2019).


Available operations:         Cited by: On Google:

Copyright (2019) the authors, published by American Institute of Physics. This article is an OPEN ACCESS article and may be found at https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5122989.
 
     
  69. Bo Yang, Lixiao Yin, Guangda Niu*, Jun-Hui Yuan, Kan-Hao Xue, Zhifang Tan, Xiang-Shui Miao, Ming Niu, Xinyuan Du, Haisheng Song, Efrat Lifshitz, and Jiang Tang*,

Lead-free halide Rb2CuBr3 as sensitive X-ray scintillator,

Advanced Materials 31, 1904711 (2019).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  68. Weicheng Pan, Bo Yang, Guangda Niu*, Kan-Hao Xue, Xinyuan Du, Lixiao Yin, Muyi Zhang, Haodi Wu, Xiang-Shui Miao, and Jiang Tang*,

Hot-pressed CsPbBr3 quasi-monocrystalline film for sensitive direct X-ray detection,

Advanced Materials 31, 1904405 (2019).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  67. Mingrui Jiang, Biao Wang, Kan-Hao Xue, Nian Liu, Huajun Sun*, Hong Lu, and Xiangshui Miao,

Self-compliance characteristics and switching degradation in TaOx-based memristors,

Applied Physics Express 12, 104003 (2019).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  66. Jinfeng Lin, Yang Zhou, Qiling Lu, Xiao Wu*, Cong Lin, Tengfei Lin, Kan-Hao Xue, Xiangshui Miao, Baisheng Sa*, and Zhimei Sun,

Reversible modulation of photoenergy in Sm-doped (K0.5Na0.5)NbO3 transparent ceramics via photochromic behavior,

Journal of Materials Chemistry A 7, 19374 (2019).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  65. Jun-Hui Yuan, Kan-Hao Xue*, Qi Chen, Leonardo R. C. Fonseca, and Xiang-Shui Miao,

Ab initio simulation of Ta2O5: A high symmetry ground state phase with application to interface calculation,

Annalen der Physik 531, 1800524 (2019).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  64. Yun-Lai Zhu, Jun-Hui Yuan, Ya-Qian Song, Kan-Hao Xue*, Sheng Wang, Chen Lian, Zhao-Nan Li, Ming Xu, Xiao-Min Cheng*, and Xiang-Shui Miao,

Promising photocatalysts with high carrier mobility for water splitting in monolayer Ge2P4S2 and Ge2As4S2,

International Journal of Hydrogen Energy 44, 21536 (2019).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  The 1/4 (th) page; With 25 items per page; Total items:88; Pages: [1][2][3][4]