Peer-reviewed journal papers | Conference   *   Shell DFT-1/2 | Ferroelectrics
 
     
  4.  Zhao-Yi Yan#, Ruiting Zhao#, Zhenze Wang, Tian Lu, Houfang Liu*, Kan-Hao Xue, Xiangshui Miao, Yi Yang*, and Tian-Ling Ren*,

A Liouville Model for Polycrystalline Ferroelectrics Emphasizing Kinetic Integrity and Deployability in Circuits with Charge and Current Constraints,

2023 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), December 2023.

DOI: 10.1109/IEDM45741.2023.10413752
 
     
  3.  Y. Ding, J. Yang, Y. Liu, J. Gao, Y. Wang, P. Jiang, S. Lv, Y. Chen, B. Wang, W. Wei, T. Gong, K.-H. Xue*, Q. Luo*, X. Miao, and M. Liu,

16-Layer 3D Vertical RRAM with Low Read Latency (18 ns), High Nonlinearity (>5000) and Ultra-Low Leakage Current (~pA) Self-Selective Cells,

2023 IEEE Symposium on VLSI Technology, T9-3, June 2023.

DOI: 10.23919/VLSITechnologyandCir57934.2023.10185341
 
     
  2.  Y. Zheng, Y. Zheng, Z. Gao, J. Yuan, Y. Cheng*, Q. Zhong, T. Xin, Y. Wang, C. Liu, Y. Huang, R. Huang, X. Miao, K. Xue*, and H. Lyu*,

Atomic-scale characterization of defects generation during fatigue in ferroelectric Hf0.5Zr0.5O2 films: vacancy generation and lattice dislocation,

67th IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), December 2021.

DOI: 10.1109/IEDM19574.2021.9720565
 
     
  1.  Qing Luo, Jie Yu, Xumeng Zhang, Kan-Hao Xue, Yan Cheng, Tiancheng Gong, Hangbing Lv*, Xiaoxin Xu, Peng Yuan, Jiahao Yin, Lu Tai, Shibing Long, Qi Liu, Jing Li, Ming Liu*,

Nb1-xO2 based universal selector with ultra-high endurance (>1012), high speed (10ns) and excellent Vth stability,

2019 IEEE Symposium on VLSI Technology, T236-T237, June 2019.

DOI: 10.23919/VLSIT.2019.8776546