Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Vikas Malik, Sarmistha Maity, Ratnamala Chatterjee,  Organic Electronics 56, 5-10 (2018).
  2.  S. Bagdzevicius, K. Maas, M. Boudard, M. Burriel,  Journal of Electroceramics 39, 157-184 (2017).
  3.  Jongmin Kim, Kyooho Jung, Yongmin Kim, Yongcheol Jo, Sangeun Cho, Hyeonseok Woo, Seongwoo Lee, A. I. Inamdar, Jinpyo Hong, Jeon-Kook Lee, Hyungsang Kim, Hyunsik Im,  Scientific Reports 6, 23930 (2016).
  4.  Keke Zhang, Nianduan Lu, Ling Li, Qi Liu, Ming Liu,  Journal of Applied Physics 118, 245701 (2015).
  5.  Yang Li, Shibing Long, Yang Liu, Chen Hu, Jiao Teng, Qi Liu, Hangbing Lv, Jordi Sune, Ming Liu,  Nanoscale Research Letters 10, 420 (2015).
  6.  Lei Wang, CiHui Yang, Jing Wen, Shan Gai,  Journal of Nanomaterials 2014, e927696 (2014).
  7.  Liu, Dong-Qing, Cheng, Hai-Feng, Zhu, Xuan, Wang, Nan-Nan, Zhang, Chao-Yang,  Acta Physica Sinica 63, 187301-187301 (2014).
  8.  In Kyeong Yoo, Myoung-Jae Lee, David H. Seo, Sung-Jin Kim,  Applied Physics Letters 104, 222902 (2014).
  9.  Vadim Sh Yalishev, Shavkat U. Yuldashev, Yeon Soo Kim, Bae Ho Park,  Nanotechnology 23, 375201 (2012).
  10.  Q. Wang, H. J. Sun, J. J. Zhang, X. H. Xu, X. S. Miao,  Journal of Electronic Materials 41, 3417-3422 (2012).

Citing: Kan-Hao Xue, Carlos A. Paz de Araujo, Jolanta Celinska, and Christopher McWilliams, Journal of Applied Physics 109, 091602 (2011).


[Back to homepage]