Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Wei Luo, Xiang Ao, Zhishan Li, Lin Lv, Jiangang Li, Guo Hong, Qi-Hui Wu, Chundong Wang,  Electrochimica Acta ,  (2018).
  2.  Lin Lv, Zhishan Li, Yunjun Ruan, Yaoxing Chang, Xiang Ao, Jian-Gang Li, Zhaoxi Yang, Chundong Wang,  Electrochimica Acta 286, 172-178 (2018).

Citing: Lin Lv, Zhishan Li, Kan-Hao Xue, Yunjun Ruan, Xiang Ao, Houzhao Wan, Xiangshui Miao, Baoshun Zhang, Jianjun Jiang, Chundong Wang, and Kostya Ostrikov, Nano Energy 47, 275 (2018).


[Back to homepage]