Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Shiru Lin, Yanchao Wang, Zhongfang Chen,  Frontiers of Physics 13, 138109 (2018).
  2.  Keat Hoe Yeoh, Tiem Leong Yoon, Rusi, Duu Sheng Ong, Thong Leng Lim,  Applied Surface Science 445, 161-166 (2018).
  3.  V. Nagarajan, R. Chandiramouli,  Materials Science and Engineering: B 229, 193-200 (2018).
  4.  I. Weymann, M. Zwierzycki, S. Krompiewski,  Phys. Rev. B 96, 115452 (2017).

Citing: Junhui Yuan, Niannian Yu, Kanhao Xue, and Xiangshui Miao, Applied Surface Science 409, 85 (2017).


[Back to homepage]