Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Kai-Le Shi, Wei Jiang,  Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 101, 94-102 (2018).
  2.  Jia Liu, Xianfei Chen, Xiaoyu Deng, Wentao Zhang, Junfeng Li, Beibei Xiao, Min Pu,  Applied Surface Science 441, 356-363 (2018).
  3.  Zhi-Qiang Wang, Hao Cheng, Tie-Yu L, Hui-Qiong Wang, Yuan Ping Feng, Jin-Cheng Zheng,  Physical Chemistry Chemical Physics 20, 16510-16517 (2018).
  4.  Shalini Tomar, Priyank Rastogi, Bhagirath Singh Bhadoria, Somnath Bhowmick, Yogesh Singh Chauhan, Amit Agarwal,  The European Physical Journal B 91, 51 (2018).
  5.  L.B. Drissi, S. Sadki, K. Sadki,  Journal of Physics and Chemistry of Solids 112, 137-142 (2018).
  6.  Takahiro Kondo,  Science and Technology of Advanced Materials 18, 780-804 (2017).
  7.  Sahar Izadi Vishkayi, Meysam Bagheri Tagani,  Nano-Micro Letters 10, 14 (2017).
  8.  Jiayi Liu, Jiaxin Wu, Changpeng Chen, Lu Han, Ziqing Zhu, Jinping Wu,  International Journal of Modern Physics B 32, 1850033 (2017).

Citing: Junhui Yuan, Niannian Yu, Kanhao Xue, and Xiangshui Miao, RSC Advances 7, 8654 (2017).


[Back to homepage]