Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Xingqiang Liu, Yueli Liu, Wen Chen, Jinchai Li, Lei Liao,  Nanoscale Research Letters 7, 285 (2012).
  2.  Andy Chung, Jamal Deen, Jeong-Soo Lee, M. Meyyappan,  Nanotechnology 21, 412001 (2010).

Citing: TianLing Ren, MingMing Zhang, Ze Jia, LinKai Wang, ChaoGang Wei, KanHao Xue, YingJie Zhang, Hong Hu, Dan Xie, and LiTian Liu, ECS Transactions 22, 217 (2009).


[Back to homepage]