Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

 1.  Yuman Zhang, Mei Guo, Gang Dou, Yuxia Li, Guanrong Chen,  Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 28, 083121 (2018).
 2.  Miao-Miao Jin and Long Cheng and Yi Li and Si-Yu Hu and Ke Lu and Jia Chen and Nian Duan and Zhuo-Rui Wang and Ya-Xiong Zhou and Ting-Chang Chang and Xiang-Shui Miao,  Nanotechnology 29, 385203 (2018).
 3.  Yongbiao Zhai, Jia-Qin Yang, Ye Zhou, Jing-Yu Mao, Yi Ren, Vellaisamy A. L. Roy, Su-Ting Han,  Materials Horizons 5, 641-654 (2018).
 4.  R. Kaplan, L. Yavits, R. Ginosar,  IEEE Transactions on Nanotechnology 17, 889-896 (2018).
 5.  Shuang Gao, Gang Liu, Qilai Chen, Wuhong Xue, Huali Yang, Jie Shang, Bin Chen, Fei Zeng, Cheng Song, Feng Pan, Run-Wei Li,  ACS Applied Materials & Interfaces 10, 6453-6462 (2018).
 6.  Ya-Xiong Zhou, Yi Li, Yu-Ting Su, Zhuo-Rui Wang, Ling-Yi Shih, Ting-Chang Chang, Kuan-Chang Chang, Shi-Bing Long, Simon M. Sze, Xiang-Shui Miao,  Nanoscale 9, 6649-6657 (2017).
 7.  G. Papandroulidakis, I. Vourkas, A. Abusleme, G. C. Sirakoulis, A. Rubio,  IEEE Transactions on Nanotechnology 16, 491-501 (2017).
 8.  Yuman Zhang, Gang Dou, Zhao Sun, Mei Guo, Yuxia Li,  International Journal of Bifurcation and Chaos 27, 1750148 (2017).
 9.  Dongbin Zhu and Yi Li and Wensheng Shen and Zheng Zhou and Lifeng Liu and Xing Zhang,  Journal of Semiconductors 38, 071002 (2017).
 10.  Young Jin Yang, Muhammad Muqeet Rehman, Ghayas Uddin Siddiqui, Kyoung Hoan Na, Kyung Hyun Choi,  Current Applied Physics 17, 1733-1741 (2017).
 11.  H. Zhang, W. Kang, L. Wang, K. L. Wang, W. Zhao,  IEEE Transactions on Electron Devices 64, 4295-4301 (2017).
 12.  Long Cheng and Mei-Yun Zhang and Yi Li and Ya-Xiong Zhou and Zhuo-Rui Wang and Si-Yu Hu and Shi-Bing Long and Ming Liu and Xiang-Shui Miao,  Journal of Physics D: Applied Physics 50, 505102 (2017).
 13.  Z. R. Wang, Y. T. Su, Y. Li, Y. X. Zhou, T. J. Chu, K. C. Chang, T. C. Chang, T. M. Tsai, S. M. Sze, X. S. Miao,  IEEE Electron Device Letters 38, 179-182 (2017).

Citing: Yi Li, Yaxiong Zhou, Lei Xu, Ke Lu, Zhuo-Rui Wang, Nian Duan, Lei Jiang, Long Cheng, Ting-Chang Chang, Kuan-Chang Chang, Hua-Jun Sun, Kan-Hao Xue, and Xiangshui Miao, ACS Applied Materials & Interfaces 8, 34559 (2016).


[Back to homepage]