Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Wen Zhou, Rui Yang, Hui-Kai He, He-Ming Huang, Jue Xiong, Xin Guo,  Applied Physics Letters 113, 061107 (2018).
  2.  Kengo Yamaguchi and Shotaro Takeuchi and Tetsuya Tohei and Nobuyuki Ikarashi and Akira Sakai,  Japanese Journal of Applied Physics 57, 06KB02 (2018).
  3.  Ming Xiao, Daozhi Shen, Kevin P. Musselman, Walter W. Duley, Y. Norman Zhou,  Nanoscale 10, 6069-6079 (2018).
  4.  Rui Yang, He-Ming Huang, Qing-Hui Hong, Xue-Bing Yin, Zheng-Hua Tan, Tuo Shi, Ya-Xiong Zhou, Xiang-Shui Miao, Xiao-Ping Wang, Shao-Bo Mi, Chun-Lin Jia, Xin Guo,  Advanced Functional Materials 28, 1704455-n/a (2018).
  5.  Xue-Bing Yin, Zheng-Hua Tan, Rui Yang, Xin Guo,  Journal of Electroceramics 39, 210-222 (2017).
  6.  Hyungjin Kim and Sungmin Hwang and Jungjin Park and Byung-Gook Park,  Nanotechnology 28, 405202 (2017).
  7.  Zhiyong Wang, Laiyuan Wang, Masaru Nagai, Linghai Xie, Mingdong Yi, Wei Huang,  Advanced Electronic Materials 3, 1600510-n/a (2017).

Citing: Xue-Bing Yin, Rui Yang, Kan-Hao Xue, Zhenghua Tan, Xiao-Dong Zhang, Xiangshui Miao, and Xin Guo, Physical Chemistry Chemical Physics 18, 31796 (2016).


[Back to homepage]