Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Miao-Miao Jin and Long Cheng and Yi Li and Si-Yu Hu and Ke Lu and Jia Chen and Nian Duan and Zhuo-Rui Wang and Ya-Xiong Zhou and Ting-Chang Chang and Xiang-Shui Miao,  Nanotechnology 29, 385203 (2018).
  2.  Zhe Yang, Ming Xu, Xiaomin Cheng, Hao Tong, Xiangshui Miao,  Scientific Reports 7, 17353 (2017).

Citing: H. Qian, H. Tong, L. J. Zhou, B. H. Yan, H. K. Ji, K. H. Xue, X. M. Cheng, and X. S. Miao, Journal of Physics D 49, 495302 (2016).


[Back to homepage]