Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Rinaldo Raccichini, Liam Furness, James W. Dibden, John R. Owen, Nuria Garc¨ªa-Araez,  Journal of The Electrochemical Society 165, A2741-A2749 (2018).
  2.  Petru Andrei, Chao Shen, Jim P. Zheng,  Electrochimica Acta 284, 469-484 (2018).
  3.  Nisa Erisen, Nur Ber Emerce, Sevgi Can Erensoy, Damla Eroglu,  International Journal of Energy Research 42, 2631-2642 (2018).
  4.  Fengchang Yang, Seyed Mohammad Ali Mousavie, Tae K. Oh, Tairan Yang, Yingqi Lu, Charles Farley, Robert J. Bodnar, Li Niu, Rui Qiao, Zheng Li,  Advanced Energy Materials , 1701991-n/a (2018).
  5.  Yanping Zheng, Huanhuan Li, Haiyan Yuan, Honghong Fan, Wenliang Li, Jingping Zhang,  Applied Surface Science 434, 596-603 (2018).
  6.  James W. Dibden, Nina Meddings, John R. Owen, Nuria Garcia-Araez,  ChemElectroChem 5, 445-454 (2017).
  7.  Zhixiao Liu, Aashutosh Mistry, Partha P. Mukherjee,  Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage 15, 010802-010802-10 (2017).
  8.  Luis E. Camacho-Forero, Taylor W. Smith, Perla B. Balbuena,  The Journal of Physical Chemistry C 121, 182-194 (2017).

Citing: Vigneshwaran Thangavel, Kan-Hao Xue, Youcef Mammeri, Matias Quiroga, Afef Mastouri, Claude Gu¨¦ry, Patrik Johansson, Mathieu Morcrette, and Alejandro A. Franco, Journal of The Electrochemical Society 163, A2817 (2016).


[Back to homepage]