Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Konstantin Z Rushchanskii, Stefan Bluegel, Marjana Lezaic,  Faraday Discussions ,  (2018).
  2.  A. C. M. Padilha, K. P. McKenna,  Physical Review Materials 2, 045001 (2018).
  3.  A. Lahti, H. Levämäki, J. Mäkelä, M. Tuominen, M. Yasir, J. Dahl, M. Kuzmin, P. Laukkanen, K. Kokko, M.P.J. Punkkinen,  Applied Surface Science 427, 243-252 (2018).
  4.  Jin Zhang, Artem R. Oganov, Xinfeng Li, M. Mahdi Davari Esfahani, Huafeng Dong,  Journal of Applied Physics 121, 155104 (2017).
  5.  Jie Shang, Wuhong Xue, Zhenghui Ji, Gang Liu, Xuhong Niu, Xiaohui Yi, Liang Pan, Qingfeng Zhan, Xiao-Hong Xu, Run-Wei Li,  Nanoscale ,  (2017).
  6.  L. Bayarjargal, W. Morgenroth, N. Schrodt, B. Winkler, V. Milman, C. R. Stanek, B. P. Uberuaga,  High Pressure Research , 1-12 (2017).

Citing: Jin Zhang, Artem R. Oganov, Xinfeng Li, Kan-Hao Xue, Zhenhai Wang, and Huafeng Dong, Physical Review B 92, 184104 (2015).


[Back to homepage]