Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Wei Zhao, Nian Qi Liu, Hong Xing Wang, Yu Bo Zhang, Shi Meng Zhang, Ke Xin Gao, Xu Chen, Zhi Yun Fan,  Key Engineering Materials 697, 109-112 (2016).

Citing: Kan-Hao Xue, Leonardo R. C. Fonseca, and Yoshio Nishi, Journal of Materials Science 49, 6363 (2014).


[Back to homepage]