Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

 1.  Xuguang Luo, Yao Li, Hong Yang, Yuanlan Liang, Kaiyan He, Wenhong Sun, Hao-Hsiung Lin, Shude Yao, Xiang Lu, Lingyu Wan, Zhechuan Feng,  Crystals 8,  (2018).
 2.  A. C. M. Padilha, K. P. McKenna,  Physical Review Materials 2, 045001 (2018).
 3.  Konstantin Z Rushchanskii, Stefan Bluegel, Marjana Lezaic,  Faraday Discussions ,  (2018).
 4.  B. Traore, P. Blaise, B. Skl¨¦nard, E. Vianello, B. Magyari-Köpe, Y. Nishi,  IEEE Transactions on Electron Devices 65, 507-513 (2018).
 5.  A. Lahti, H. Levämäki, J. Mäkelä, M. Tuominen, M. Yasir, J. Dahl, M. Kuzmin, P. Laukkanen, K. Kokko, M.P.J. Punkkinen,  Applied Surface Science 427, 243-252 (2018).
 6.  Jin Zhang, Artem R. Oganov, Xinfeng Li, M. Mahdi Davari Esfahani, Huafeng Dong,  Journal of Applied Physics 121, 155104 (2017).
 7.  Luca Sementa, Luca Larcher, Giovanni Barcaro, Monia Montorsi,  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 11318-11325 (2017).
 8.  B. Traore, P. Blaise, E. Vianello, B. Skl¨¦nard,  Journal of Computational Electronics 16, 1045-1056 (2017).
 9.  J. Houska, T. Kozak,  Journal of Applied Physics 121, 225303 (2017).
 10.  Sankaramangalam Ulhas Sharath, Stefan Vogel, Leopoldo Molina-Luna, Erwin Hildebrandt, Christian Wenger, Jose Kurian, Michael Duerrschnabel, Tore Niermann, Gang Niu, Pauline Calka, Michael Lehmann, Hans-Joachim Kleebe, Thomas Schroeder, Lambert Alff,  Advanced Functional Materials 27, 1700432 (2017).
 11.  Javaria Batool, Syed Muhammad Alay-e-Abbas, Adnan Ali, Khalid Mahmood, Shaheen Akhtar, Nasir Amin,  RSC Advances 7, 6880-6888 (2017).
 12.  Jie Shang, Wuhong Xue, Zhenghui Ji, Gang Liu, Xuhong Niu, Xiaohui Yi, Liang Pan, Qingfeng Zhan, Xiao-Hong Xu, Run-Wei Li,  Nanoscale ,  (2017).
 13.  L. Bayarjargal, W. Morgenroth, N. Schrodt, B. Winkler, V. Milman, C. R. Stanek, B. P. Uberuaga,  High Pressure Research , 1-12 (2017).
 14.  Boubacar Traor¨¦, Philippe Blaise, Benoit Skl¨¦nard,  The Journal of Physical Chemistry C 120, 25023-25029 (2016).
 15.  Syed Muhammad Alay-e-Abbas, Safdar Nazir, Ali Shaukat,  Physical Chemistry Chemical Physics 18, 23737-23745 (2016).
 16.  Mohsin Raza, David Cornil, J¨¦rome Cornil, St¨¦phane Lucas, Rony Snyders, St¨¦phanos Konstantinidis,  Scripta Materialia 124, 26-29 (2016).
 17.  B. Traore, P. Blaise, E. Vianello, L. Perniola, B. De Salvo, Y. Nishi,  IEEE Transactions on Electron Devices 63, 360-368 (2016).
 18.  Syed Muhammad Alay-e-Abbas, Safdar Nazir, Ali Shaukat,  Journal of Alloys and Compounds ,  (2015).
 19.  Linggang Zhu, Jian Zhou, Zhonglu Guo, Zhimei Sun,  Journal of Materiomics ,  (2015).
 20.  Yuzheng Guo, John Robertson,  Microelectronic Engineering ,  (2015).
 21.  Wen Ma, F. William Herbert, Sanjaya D. Senanayake, Bilge Yildiz,  Applied Physics Letters 106, 101603 (2015).
 22.  Irina Kärkkänen, Andrey Shkabko, Mikko Heikkilä, Marko Vehkamäki, Jaakko Niinistö, Nabeel Aslam, Paul Meuffels, Mikko Ritala, Markku Leskelä, Rainer Waser, Susanne Hoffmann-Eifert,  Physica Status Solidi (a) 1, 1 (2015).
 23.  Yuzheng Guo, John Robertson,  Applied Physics Letters 105, 223516 (2014).
 24.  Syed Muhammad Alay-e-Abbas, Safdar Nazir, Naveed Ahmed Noor, Nasir Amin, Ali Shaukat,  The Journal of Physical Chemistry C ,  (2014).
 25.  Askia E. Reeder, S. Agnoli, G. Andrea Rizzi, G. Granozzi,  The Journal of Physical Chemistry C 118, 8026-8033 (2014).
 26.  Pauline Calka, Malgorzata Sowinska, Thomas Bertaud, Damian Walczyk, Jarek Dabrowski, Peter Zaumseil, Christian Walczyk, Andrei Gloskovskii, Xavier Cartoixa, Jordi Suñ¨¦, Thomas Schroeder,  ACS Applied Materials & Interfaces 6, 5056-5060 (2014).
 27.  B. Zhou, H. Shi, X. D. Zhang, Q. Su, Z. Y. Jiang,  Journal of Physics D: Applied Physics 47, 115502 (2014).
 28.  S. U. Sharath, T. Bertaud, J. Kurian, E. Hildebrandt, C. Walczyk, P. Calka, P. Zaumseil, M. Sowinska, D. Walczyk, A. Gloskovskii, T. Schroeder, L. Alff,  Applied Physics Letters 104, 063502 (2014).
 29.  Pengxiao Sun, Ling Li, Nianduan Lu, Yingtao Li, Ming Wang, Hongwei Xie, Su Liu, Ming Liu,  Journal of Computational Electronics 13, 432-438 (2014).
 30.  Zhongrui Wang, HongYu Yu, Haibin Su,  Scientific Reports 3, 3246 (2013).
 31.  Zhonglu Guo, Baisheng Sa, Jian Zhou, Zhimei Sun,  Journal of Alloys and Compounds 580, 148-151 (2013).
 32.  M. Vos, P. L. Grande, S. K. Nandi, D. K. Venkatachalam, R. G. Elliman,  Journal of Applied Physics 114, 073508 (2013).
 33.  B. Puchala, A. Van der Ven,  Physical Review B 88, 094108 (2013).

Citing: Kan-Hao Xue, Philippe Blaise, Leonardo R. C. Fonseca, and Yoshio Nishi, Physical Review Letters 110, 065502 (2013).


[Back to homepage]