Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  An Chen,  Solid-State Electronics 125, 25-38 (2016).
  2.  Chun-Hung Lai, Hung-Wei Chen, Chih-Yi Liu,  Materials 9, 551 (2016).
  3.  Yang Li, Shibing Long, Yang Liu, Chen Hu, Jiao Teng, Qi Liu, Hangbing Lv, Jordi Sune, Ming Liu,  Nanoscale Research Letters 10, 420 (2015).
  4.  Lei Wang, CiHui Yang, Jing Wen, Shan Gai,  Journal of Nanomaterials 2014, e927696 (2014).

Citing: Christopher R. McWilliams, Jolanta Celinska, Carlos A. Paz de Araujo, and Kan-Hao Xue, Journal of Applied Physics 109, 091608 (2011).


[Back to homepage]