Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Linda A. Zotti, Stefano Sanvito, David D. O¡¯Regan,  Materials & Design 142, 158-165 (2018).
  2.  Shouzhong Peng, Sai Li, Wang Kang, Jiaqi Zhou, Na Lei, Youguang Zhang, Hongxin Yang, Xiang Li, Pedram Khalili Amiri, Kang L. Wang, Weisheng Zhao,  Applied Physics Letters 111, 152403 (2017).
  3.  Sheng Wang, Xiawei Guan, Xiaomin Cheng, Chen Lian, Ting Huang, Xiangshui Miao,  Scientific Reports 6, 31783 (2016).
  4.  Y. Hibino, T. Koyama, A. Obinata, T. Hirai, S. Ota, K. Miwa, S. Ono, F. Matsukura, H. Ohno, D. Chiba,  Applied Physics Letters 109, 082403 (2016).
  5.  Dorj Odkhuu,  Scientific Reports 6,  (2016).

Citing: X. W. Guan, X. M. Cheng, T. Huang, S. Wang, K. H. Xue, and X. S. Miao, Journal of Applied Physics 119, 133905 (2016).


[Back to homepage]