Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Yanmei Yu, Feng Yang, Shuangsuo Mao, Shouhui Zhu, Yongfang Jia, Ling Yuan, Mayameen Salmen, Bai Sun,  Chemical Physics Letters 706, 477-482 (2018).
  2.  C. Rodenb¨ıcher, E. Hildebrandt, K. Szot, S. U. Sharath, J. Kurian, P. Komissinskiy, U. Breuer, R. Waser, L. Alff,  Applied Physics Letters ,  (2016).
  3.  Yang Li, Shibing Long, Yang Liu, Chen Hu, Jiao Teng, Qi Liu, Hangbing Lv, Jordi Sune, Ming Liu,  Nanoscale Research Letters 10, 420 (2015).
  4.  Lei Wang, CiHui Yang, Jing Wen, Shan Gai,  Journal of Nanomaterials 2014, e927696 (2014).
  5.  Liu, Dong-Qing, Cheng, Hai-Feng, Zhu, Xuan, Wang, Nan-Nan, Zhang, Chao-Yang,  Acta Physica Sinica 63, 187301-187301 (2014).

Citing: Jolanta Celinska, Christopher McWilliams, Carlos Paz de Araujo, and Kan-Hao Xue, Journal of Applied Physics 109, 091603 (2011).


[Back to homepage]