Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Chia-Ching Lee, Chen-Chan Wang, Shih-Wei Chen, Yi-Hsien Lee, Chun-Sheng Liang, Fang-Chen Chou, Jenn-Ming Wu,  Journal of The Electrochemical Society 158, G231-G235 (2011).
  2.  Chia-Ching Lee, Jenn-Ming Wu,  Applied Physics Letters 91, 102906 (2007).
  3.  Chia-Ching Lee, Lin-Jung Wu, Jenn-Ming Wu,  Applied Physics Letters 91, 202902 (2007).

Citing: Kan-Hao Xue, Zhi-Gang Zhang, Dan Xie, Chao-Gang Wei, Tian-Zhi Liu, Tian-Ling Ren, and Li-Tian Liu, Integrated Ferroelectrics 79, 81 (2006).


[Back to homepage]